Privacyverklaring

Versie november 2022  

Artikel 1

Inleiding

In deze Privacy Verklaring legt de besloten vennootschap Squad Apps B.V. uit hoe wij omgaan met uw privacy en persoonsgegevens. De website www.squadapps.nl is juridisch het eigendom van de besloten vennootschap Squad Apps (hierna: Squad Apps). Squad Apps staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 85823430. Deze Privacy Verklaring is gericht aan iedereen die gebruikt maakt van de website www.squad-apps.nl. Heeft u vragen over ons privacy beleid, neem dan contact op met de heer Maarten Bongers via  [email protected] of Martijn Kuik via [email protected].

Artikel 2

Verwerken van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de website of de diensten van Squad Apps, verstrekt u uw persoonsgegevens aan Squad Apps. Onder verwerken van persoonsgegevens wordt door ons onder meer verstaan, maar niet uitsluitend, het opslaan, aanpassen, doorsturen of verwijderen van die gegevens.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Geboortedatum
 • Reacties op vacatures
 • Gegevens uit uw CV
 • Gegevens ten behoeve van de uitvoering van de gevraagde dienst of opdracht

Uw gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Als u een dienst afneemt of een vraag stelt via de website dan laat u gegevens bij ons achter. Verwerking betreft dus alleen die gegevens die door uzelf aan ons bekend gemaakt zijn in het kader van de door u gevraagde dienst. De gegevens worden door ons niet langer bewaard dan nodig is voor het leveren van de dienst of opdracht alsmede conform een wettelijke bewaartermijn, zoals in ons Verwerkingsregister beschreven.

Artikel 3

Minderjarig

Minderjarigen mogen zonder toestemming van hun wettelijk vertegenwoordigers geen persoonsgegevens verstrekken aan Squad Apps. Onder minderjarige wordt verstaan een persoon jonger dan 16 jaar.

Artikel 4

Verzoek om verwijdering, inzage en correctie

Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden opgeslagen, heeft, ook na toestemming, het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren op juistheid en / of te laten verwijderen. U kunt uw verleende toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegeven naderhand ook weer intrekken. Squad Apps  draagt er zorg voor om u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek tot verwijdering, inzage of correctie, uw verzoek door te voeren. U ontvangt daarover schriftelijk bericht. Indien noodzakelijk, staat het Squad Apps vrij eerst nadere identificatie op te vragen alvorens uw verzoek in behandeling te (kunnen) nemen.

Onze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem). WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG. We wijzen je derhalve naar de algemene voorwaarden van WordPress. WordPress slaat in bepaalde gevallen persoonsgegevens op. U kunt inzage krijgen in de van u opgeslagen persoonsgegevens door middel van de volgende link: https://wordpress.org/about/privacy/data-export-request/.

Artikel 5

Klachten

Squad Apps wijst u erop dat u als betrokkene een klacht tevens kan indienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 6

Welke gegevens worden verzameld en met welk doel

Squad Apps verzamelt de gegevens als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven of als u het contactformulier invult, u aanmeldt voor een cursus en /of u reageert op een vacature. In die gevallen vraagt of verkrijgt Squad Apps de gevraagde en door u ingevulde persoonsgegevens. Deze specifieke gegevens worden niet gedeeld met de andere samenwerkende partijen.

 

Bepaalde informatie, zoals IP-adres, die u bij Squad Apps achterlaat, wordt gebruikt om de aangeboden diensten op de website te verbeteren. De gegevens die u bij Squad Apps achterlaat, worden niet verkocht, uitgewisseld of overgedragen aan onbekende andere bedrijven, zonder uw expliciete toestemming hiervoor, uitgezonderd de noodzakelijke uitwisseling van gegevens om de gevraagde dienst te leveren.

 

Squad Apps verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van contactverzoeken die via de website is gedaan;
 • Het verlenen van de gevraagde dienst of diensten;
 • U te kunnen bellen of op een andere wijze contact met u op te nemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • De financiële afwikkeling van de door u gevraagde dienst met u of uw zorgverzekeraar;
 • In het kader van een sollicitatieprocedure;
 • Om contact met u op te mogen nemen voor toekomstige (gelijksoortige) aanbiedingen;
 • Voor het verrichten van marktonderzoek;
 • Het verbeteren van onze website.
Artikel 7

Bescherming

Ter bescherming van de ontvangen gegevens heeft Squad Apps verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van verwerkersovereenkomsten met zogenaamde verwerkers in de zin van de AVG.

 

Squad Apps neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo bevinden uw persoonsgegevens zich achter een beveiligde omgeving waarvoor u moet inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. We maken gebruik van beveiligde verbindingen (TLS, voorheen SSL). Hierdoor wordt alle informatie tussen u en onze website afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. Indien nodig of wanneer de algemene beveiligingsstandaarden binnen Nederland en/of Europa veranderen, veranderd Squad Apps eveneens haar beveiligingsbeleid.

Artikel 8

Cookies en IP-adres

Squad Apps maakt gebruik van cookies. Uw IP-adres wordt geregistreerd door de websiteprovider van Squad Apps. Cookies is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt zodat deze wordt opgeslagen en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, of feitelijk de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Deze informatie wordt verzameld, zodat de website van Squad Apps in staat is om bij een volgend bezoek uw browser te herkennen en bepaalde informatie vast te leggen en op te slaan. Squad Apps maakt gebruik van zowel functionele cookies als tracking cookies.

 

Functionele cookies

Deze cookies hebben een functionele rol binnen onze website, zonder deze cookies zou onze website niet goed functioneren. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat u als u eenmaal inlogt, dat u ingelogd blijft.

 

Tracking Cookies

Onze website maakt gebruik van zogeheten tracking cookies. Dit doen wij om een profiel op te bouwen van onze klanten. Daarmee kunnen wij onze dienstverlening verbeteren, en zo beter aansluiten op uw wensen. In bepaalde gevallen stelt ons dit in staat om u gepersonaliseerde advertenties te tonen. Adverteerders mogen alleen met uw toestemming een “tracking cookie” plaatsen. U kunt uw browser instellen dat daardoor bepaalde cookies niet worden geaccepteerd. Geeft u wel toestemming, dan kunnen adverteerders u volgen binnen hun netwerk en op basis daarvan een profiel samenstellen.

Wij maken daarbij onder meer gebruik van Google Analytics. Graag verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Google voor meer informatie over het door Google gevoerde beleid.

Artikel 9

Uw persoonsgegeven en derden

Squad Apps geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derden partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat nodig is om de werkzaamheden uit te voeren, dan wel als wij daar een ‘eigen gerechtvaardigd belang’ bij hebben.

 

Squad Apps verkoopt, verhandelt of geeft persoonlijke gegevens niet aan externe partijen door. Het voorgaande geldt niet voor derde partijen waar Squad Apps een overeenkomst mee heeft gesloten en die haar helpen de website te hosten en/of Squad Apps daarbij of ter zake de uit te voeren opdracht ondersteunend van dienst zijn en zoals dit hierboven onder het kopje “Cookies” is beschreven. De partijen dienen wel in te stemmen de verkregen informatie vertrouwelijk te houden.

Daarnaast mag Squad Apps ter bescherming van rechten, eigendommen en veiligheid van anderen of om te voldoen aan de wet, informatie vrijgeven. Het staat Squad Apps vrij om niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie aan andere partijen te verstrekken voor marketing en/of reclame doeleinden of andere vormen van gebruik.

Artikel 10

Diensten of producten van derden

Squad Apps biedt geen diensten of producten van derden rechtstreeks aan op haar website. Wel kunnen derden ingeschakeld worden om de betreffende dienst aan u te kunnen leveren. Denk hierbij, maar niet uitsluitend, aan postverzending, drukkerijen en hostingdiensten.

Squad Apps zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Artikel 11

Doorlinken naar websites van derden

Verwijzingen naar websites die niet door Squad Apps worden beheerd c.q. onderhouden dienen alleen ter informatie. Squad Apps is niet verantwoordelijk voor de daarop vermelde informatie, de juistheid en volledigheid daarvan alsmede een juiste werking van de website van die derde.

Artikel 12

Actuele Privacy Verklaring

Squad Apps behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Een wijziging wordt bekend gemaakt op deze pagina. Raadpleegt u deze pagina regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Op zoek naar een baan? Bekijk de mogelijkheden bij Squad Apps

Bekijk onze vacatures

Op zoek naar een baan?